Αρχική σελίδα » Συνεργασίες » Language Rich Europe

Διεθνείς Συνεργασίες

Language Rich Europe
http://www.language-rich.eu/home/welcome.html

Το δίκτυο «Language Rich Europe» (ακρωνύμιο LRE) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δημοσίων υπηρεσιών, των επιχειρήσεων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολυγλωσσίας για την επίτευξη της ευημερίας και της σταθερότητας στις κοινωνίες.

Το Κέντρο Έρευνας για την Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL) είναι επίσημος συνεργάτης του Language Rich Europe (LRE). Ο ρόλος του είναι:

  • να συνδράμει στην επέκταση του LRE στην Ελλάδα,
  • να συνδιοργανώσει  με το δίκτυο LRE τα εξής 3 Εργαστήρια:

-«Εκπαιδευτική Γλωσσική Πολιτική στην Ελλάδα: Έρευνα και Προεκτάσεις»
-«Πρακτικές Πολυγλωσσίας στα Ελληνικά Μέσα: Διαπιστώσεις και Προτάσεις»
-«Πολυγλωσσία και Επιχειρηματικότητα»,

  • να συνεργαστεί με τα άλλα μέλη του εθνικού δικτύου στη παραγωγή ενός σχεδίου δράσης το οποίο θα αξιοποιήσει τα συμπεράσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των εθνικών εργαστηρίων (μέχρι το 2013) καθώς και
  • να συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο του LRE στο Λονδίνο, τον Δεκέμβριο του 2012.

Στην πράξη, η συνεισφορά του RCeL έγκειται στο να παράσχουμε την ακαδημαϊκή μας τεχνογνωσία και το δίκτυο των σχετιζόμενων με τον τομέα επαφών μας ειδικότερα από τον δημόσιο και τον εν γένει εκπαιδευτικό τομέα. 

 

<Επιστροφή στις διεθνείς συνεργασίες>