Αρχική σελίδα » Υπηρεσίες » Σώμα κειμένων του ΚΠΓ

Σώμα κειμένων του ΚΠΓ

Το Σώμα αυτό περιλαμβάνει συλλογές γραπτών κειμένων που έχουν παραχθεί από ομιλητές/μαθητές της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις εθνικές εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) για την αγγλική. Ο γλωσσικός αυτός πόρος έχει αναπτυχθεί κατά τη χρονική περίοδο των τελευταίων επτά ετών και, μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια λέξεις. Οι κειμενικές συλλογές του Σώματος έχουν συστηματοποιηθεί σε μια Βάση Γραπτών η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς. Στη Βάση αυτή γίνεται ισορροπημένη αποτύπωση των επιπέδων γλωσσομάθειας (Α1-Γ2), των τύπων δραστηριοτήτων γραπτού λόγου στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι, των τύπων κειμένων που τους ζητείται να παραγάγουν καθώς και των επικοινωνιακών περιβαλλόντων στα οποία καλούνται να λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα. Η γλωσσική παραγωγή στα κείμενα αυτά έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τη σχάρα βαθμολόγησης του ΚΠΓ, η οποία προσδιορίζει τρεις βαθμολογικές ζώνες σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας: πλήρως ικανοποιητική, μέτρια ικανοποιητική, μη ικανοποιητική παραγωγή.

Οι ερευνητές που ενδιαφέρονται για τον γλωσσικό αυτόν πόρο μπορούν να επικοινωνούν στο rcel@enl.uoa.gr προκειμένου να ζητήσουν μέρος των δεδομένων, προσδιορίζοντας τον σκοπό της έρευνάς τους, τον τρόπο με τον οποίο θα τα χρησιμοποιήσουν, κ.λπ. Οι όροι χρήσης των δεδομένων θα καθορίζονται σε ειδική συμφωνία μεταξύ της διευθύντριας του Κέντρου Έρευνας και του ερευνητή.