Αρχική σελίδα » Υπηρεσίες » Γλωσσάρι ELT&T

Γλωσσάρι ELT&T

English Language 

Teaching & Testing Glossary

 

Το γλωσσάρι είναι δίγλωσσο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αναφοράς για όσους ασχολούνται με τη διδασκαλία και την αξιολόγηση γλωσσών είτε είναι μαθητές είτε είναι εκπαιδευτικοί. Τόσο οι όροι όσο και οι ορισμοί παρέχονται και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Έχει συνταχθεί από προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επίβλεψη της Καθ. Β. Δενδρινού.