Αρχική σελίδα » Συνεργασίες » Efnil

Διεθνείς Συνεργασίες

The European Language Monitor
http://www.efnil.org/projects/elm

Το «European Language Monitor» (ακρωνύμιο ELM), ερευνητικό έργο του European Federation of National Institutes of language φιλοδοξεί να προσφέρει μια πλούσια βάση εμπειρικών δεδομένων για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των γλωσσικών πολιτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο. Ουσιαστικά, αποτελεί ένα διαδικτυακό σύστημα συλλογής και παροχής λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τη γλωσσική κατάσταση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το ELM έχει θέσει ως απώτερο στόχο τη συλλογή ευρείας έκτασης πληροφοριών για τη γλωσσική εξέλιξη στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη. Τα συλλεγόμενα δεδομένα αφορούν σε τομείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γλωσσικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό εκμάθησης των γλωσσών, και το σχεδιασμό σωμάτων κειμένων για κάθε γλώσσα σε κάθε χώρα. Το RCeL συμμετέχει ενεργά στη συλλογή και οργάνωση των δεδομένων που προκύπτουν από τις απαντήσεις στο ειδικό ερωτηματολόγιο που έχει σχεδιαστεί από την ερευνητική ομάδα του ELM. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επίσημα εθνικά Ινστιτούτα ή Υπουργεία Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη και οι απαντήσεις προέρχονται από ειδικούς στον τομέα των γλωσσών. Το RCeL εκπροσωπείται στις συναντήσεις της επιστημονικής ομάδας του ELM από επιστημονικό του συνεργάτη.

 

<Επιστροφή στις διεθνείς συνεργασίες>