Αρχική σελίδα » Έρευνα » Για το ΠΕΑΠ

Έρευνα για το ΠΕΑΠ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ), έχει γίνει και συνεχίζει να γίνεται συστηματική έρευνα με αφορμή την εισαγωγή της Αγγλικής στην Α’ και Β’ Δημοτικού καταρχάς σε 800 Δημοτικά σχολεία όλης της χώρας (2010-11) και στη συνέχεια σε 960 σχολεία (2011-12). Μία σειρά μελετών του έργου αφορά στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση στοιχείων που αφορούν στο σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εφαρμόζεται το ΠΕΑΠ, τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που εμπλέκονται στη διδασκαλία, τους Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής που συμμετέχουν στην επανεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, και τους γονείς των μαθητών οι οποίοι είναι και αυτοί stakeholders. Μια δεύτερη σειρά μελετών αφορά στην αξιολόγηση της καταλληλότητας και της ποιότητας

(α) του προγράμματος σπουδών και των αναλυτικών προγραμμάτων που εκπονήθηκαν για τη διδακτική διαδικασία,

(β) των διδακτικών εργαλείων που δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτόν το σκοπό,

(γ) των εκπαιδευτικών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στην τάξη.

Μια τρίτη σειρά μελετών αφορά στη διερεύνηση των πρακτικών και μέσων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας από μαθητές πρώιμης παιδικής ηλικίας. Τέλος, μια τέταρτη σειρά αφορά στη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα με modules για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.