Αρχική σελίδα » Έρευνα » Για την ξενόγλωσση εκπαίδευση » Η βάση δεδομένων του ΕΠΣ-ΞΓ

Έρευνα για την ξενόγλωσση εκπαίδευση

Η βάση δεδομένων του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ)

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες αποσκοπεί στην ανάπτυξη του γραμματισμού των μαθητών μέσω γλωσσών άλλων από την ελληνική και στην απόκτηση επικοινωνιακών γλωσσικών ικανοτήτων για τις οποίες ο μαθητής θα μπορεί να πιστοποιηθεί βάσει της εξάβαθμης κλίμακας γλωσσικής επάρκειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτή περιγράφεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Το νέο Πρόγραμμα αφορά τις γλώσσες που περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή στο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών (δηλαδή τα αγγλικά, που είναι η «πρώτη» ξένη γλώσσα, και τα γαλλικά και τα γερμανικά, τις «δεύτερες» ξένες γλώσσες ή γλώσσες «επιλογής»), αλλά και εκείνες που μπορεί στο μέλλον να περιληφθούν στο εθνικό σχολικό πρόγραμμα. Η ανάπτυξη του ΕΠΣ-ΞΓ έχει αποτελέσει αφετηρία συστηματικής προσπάθειας τεκμηρίωσης των περιγραφητών των επιπέδων γλωσσομάθειας που υιοθετούνται - περιγραφών γενικών, κοινών για όλες τις γλώσσες, στοιχισμένων με τους περιγραφικούς δείκτες του ΚΕΠΑ - βάσει ειδικών γλωσσικών στοιχείων που αφορούν σε κάθε γλώσσα, ξεχωριστά. Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλα με την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ και συνδέεται με την ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης βάσης δεδομένων, όπου περιγράφονται στοιχεία επιμέρους γλωσσικών ικανοτήτων (λειτουργικής, γραμματικής, λεξικής, πραγματολογικής) του χρήστη/μαθητή της ξένης γλώσσας, κατά επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως αποτυπώνονται σε ποικίλες πηγές: τα βιβλία περιγραφής του Προφίλ κάθε γλώσσας, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό σχολείο, καθώς και τις προδιαγραφές εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Κατά το στάδιο πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του ΕΠΣ-ΞΓ, οι περιγραφές αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τη στάθμιση των περιεχομένων των σχολικών εγχειριδίων των ξένων γλωσσών και την ανάπτυξη αντικειμενικών κριτηρίων αναφοράς για τη μάθηση και τη διδασκαλία των γλωσσών του Προγράμματος. Η βάση δεδομένων του ΕΠΣ-ΞΓ υποστηρίζει τους απαραίτητους ελέγχους συνέπειας αλλά και την αντιπαραβολή περιγραφών από ποικίλες πηγές, σε διαφορετικές γλώσσες, και σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση αναλυτικών γλωσσικών περιγραφών που χαρακτηρίζουν τη γνώση κάθε γλώσσας σε κάθε επίπεδο και τη διακρίνουν από εκείνη των υπόλοιπων επιπέδων. Σχεδιασμένη ως απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη συγκρίσιμων, διαβαθμισμένων περιγραφών επικοινωνιακών ικανοτήτων σε διαφορετικές γλώσσες, η βάση αυτή πρόκειται να συνδεθεί με το έργο περιγραφής του γλωσσικού προφίλ του μαθητή των ξένων γλωσσών, ενσωματώνοντας γλωσσικά δεδομένα από τα σώματα κειμένων των υποψηφίων του ΚΠΓ. Τα δεδομένα στο σύνολό τους, οργανωμένα βάσει κοινού μοντέλου αναπαράστασης και συσχετισμένα με ένα κοινό σύνολο μεταδεδομένων για τις γλώσσες του Προγράμματος, επιτρέπουν την εξειδίκευση των περιγραφικών δεικτών του ΕΠΣ-ΞΓ, ενώ υποστηρίζουν συνδέσεις στοιχείων των επιμέρους ικανοτήτων σε κάθε γλώσσα, που σκοπό έχουν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και αξιολόγηση της ικανότητας πολλαπλογλωσσίας, όπως αυτή ορίζεται από το ΚΕΠΑ.

  

<Επιστροφή στην Έρευνα για την ξενόγλωσση εκπαίδευση>