Αρχική σελίδα » Έρευνα » Για την ξενόγλωσση εκπαίδευση

Έρευνα για την ξενόγλωσση εκπαίδευση

Στο Κέντρο Έρευνας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας υλοποιούνται δύο, σχετικά μεταξύ τους, έργα με σκοπό την ανάπτυξη αναλυτικών, διαβαθμισμένων περιγραφών γλωσσικών ικανοτήτων σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Τα έργα αυτά πρόκειται να διαμορφώσουν λεπτομερείς γλωσσικές περιγραφές οι οποίες θα εξειδικεύσουν τα επίπεδα γλωσσομάθειας, όπως προσδιορίζονται από το ΚΕΠΑ, σε διαφορετικές γλώσσες, αντλώντας πληροφορίες από ποικίλες πηγές (προδιαγραφές διδασκαλίας και μάθησης κάθε γλώσσας, υλικό διδασκαλίας και εξέτασης/αξιολόγησης, καθώς και εμπειρικά δεδομένα γλωσσικής χρήσης, τα οποία έχουν παραχθεί από Έλληνες μαθητές ξένων γλωσσών, υποψηφίους στις εξετάσεις του ΚΠΓ).